Neem Karoli Baba Ashram
Taos, New Mexico

SRI HANUMAN YANTRA

SRI HANUMAN YANTRA

24 carat gold plated 3 1/4 inch square Hanuman yantra